Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej i kontakt z osobami odpowiedzialnymi

Komenda Miejska Policji we Włocławku zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wloclawek.policja.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2009-03-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-05-11

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu „wirtualny spacer” nie są dostępne.
 • oświadczenia majątkowe – na podstawie artykułu 62 ustęp 7ustawy o Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane, bez ich zgody, na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. Brak możliwości dostarczenia wersji cyfrowej ponieważ oświadczenie składane są w postaci papierowej i są podpisywane odręcznie .

świadczenie sporządzono: 2019-09-23.

Data ostatniego przeglądu deklaracji 2023-09-24

Data ostatniej aktualizacji 2024-01-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością do Komendy Miejskiej Policji we Włocławku prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną do kontaktu jest podisnpektor Piotr Bartczak z Wydziału Prewencji,adres poczty elektronicznejpiotr.bartczak@bg.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 75 353 02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

W przypadku problemów z dostępnością do Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Komendant Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim podinspektor Paweł Wiliński, adres poczty elektronicznej komendant-brzesc@bg.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 75 311 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

W przypadku problemów z dostępnością do Komisariatu Policji w Kowalu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Komendant Komisariatu Policji w Kowalu starszy aspirant Monika Sroka, adres poczty elektronicznej komendant-kowal@bg.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 75 316 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Okrężnej 25 we Włocławku. Siedziba oznaczona jest nazwą instytucji na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Po lewej stronie od schodów od grudnia 2023 roku po modernizacji wejścia do komendy jest usytuowane oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, a obok miejsca znajduje się winda umożliwiająca dostęp z poziomu tereniu na poziom wysokiego parteru (różniaca poziomów około 80 centymetrów).  Do wejścia głównego prowadzą schody. Pod schodami znajduje się oznaczone tabliczką miejsce poinformowania służby dyżurnej o potrzebie kontaktu przez osoby z niepełnosprawnościami za pomocą dzwonka przywoławczego. Budynek nie jest wyposażony w podjazd, ani windę dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Dostęp do hallu realizowany jest przy pomocy funkcjonariuszy przywołanych przez dzwonek.

W hallu głównym znajduje się biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od wejścia znajduje się dyżurka komendy (funkcjonariusze nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego). Po wejściu do hallu po prawej stronie na ścianie znajduje się aparat telefoniczny. Natomiast po  prawej stronie od wejścia znajduje się wnęka z drugim aparatem telefonicznym. Można z nich skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. W hallu na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie Komendy Miejskiej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika cywilnego. Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody oraz windy.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu lub na parterze za drzwiami.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Okrężnej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się więcej jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do strony Policja e-usługi

Siedziba Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się w Starym Brześciu 23.

Siedziba oznaczona jest nazwą instytucji na budynku. Pomieszczenia w budynku oraz toaleta są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nie ma podjazdu ani windy. Przed budynkiem znajdują się schody i w razie potrzeby funkcjonariusze udzielają pomocy we wprowadzeniu osób z problemami ruchowymi. W razie potrzeby istnieje możliwość kontaktu z osobą odpowiedzialną i załatwienia sprawy w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnościami. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne, jednak nie ma wyznaczonego specjalnie miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się więcej jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do strony Policja e-usługi

Siedziba Komisariatu Policji w Kowalu, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ulicy Matejki 10 w Kowalu.

Siedziba oznaczona jest nazwą instytucji na budynku. Pomieszczenia w budynku oraz toaleta nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nie ma podjazdu ani windy. Przed budynkiem znajdują się schody i w razie potrzeby funkcjonariusze udzielają pomocy we wprowadzeniu osób z problemami ruchowymi. W razie potrzeby istnieje możliwość kontaktu z osobą odpowiedzialną i załatwienia sprawy w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnościami. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne, jednak nie ma wyznaczonego specjalnie miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się więcej jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Koordynatorem dostępności w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku jest podinspektor Piotr Bartczak.

 

Kontakt:

Komenda Miejska Policji we Włocławku

ulica Okrężna 25, 87-800 Włocławek

telefon kontaktowy: 47 75 353 02

email: piotr.bartczak@bg.policja.gov.pl

Powrót na górę strony