Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku i Komiasariatów Policji w Brześciu Kujawskim i Kowalu

Deklaracja dostępności strony internetowej i budynków Komendy Miejskiej Policji we Włocławku i Komiasariatów Policji w Brześciu Kujawskim i Kowalu

Komenda Miejska Policji we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku

Data publikacji strony internetowej: 2003.04.15,

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015.05.11

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- pochodzą z różnych źródeł,

- są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treści dokumentu,

- zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji,

- zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie,

- nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Doszkalani są redaktorzy naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności,

- ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.,

-nie wszystkie filmy,, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodyskrypcję,

- na stronie znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu „wirtualny spacer” nie są dostępne.

- oświadczenia majątkowe - na podstawie art. 62 ust. 7 ustawy o Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane, bez ich zgody, na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. Brak możliwości dostarczenia wersji cyfrowej ponieważ oświadczenia składane są w postaci papierowej i są podpisywane odręcznie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobami odpowiedzialnymi są:

- Ekspert do spraw Ochrony Praw Człowieka podinspektor Piotr Bartczak – Wydział Prewencji - 47 753 53 80

- Redaktor strony: starszy sierżant Tomasz Tomaszewski – Zespół Komunikacji Społecznej – 47 753 53 66

- Komendant Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – nadkomisarz Piotr Błażejewski – 47 753 11 10

- Komendant Komisariatu Policji w Kowalu – aspirant sztabowy Marcin Koziński – 47 753 16 10

adres poczty elektronicznej bip-wloclawek@bg.policja.gov.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Okrężnej 25 we Włocławku. Siedziba oznaczona jest nazwą na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Pod schodami  znajduje się oznaczone tabliczką miejsce poinformowania służby dyżurnej o potrzebie kontaktu przez osoby z niepełnosprawnościami za pomocą dzwonka przywoławczego. Budynek nie jest wyposażony w podjazd, ani windę dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Dostęp do hallu realizowany jest przy pomocy funkcjonariuszy przywołanych przez dzwonek.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po prawej  stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od wejścia znajduje się dyżurka komendy (funkcjonariusze nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po wejściu do hallu po prawej stronie na ścianie znajduje się aparat telefoniczny. Natomiast prawej stronie od wejścia znajduje się wnęka z drugim aparatem telefonicznym. Można z nich skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. W hallu na parterze znajduje się węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KMP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KMP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody oraz windy.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu lub na parterze za drzwiami.

Toalety dla interesantów znajdują się na piętrach na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Okrężnej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Siedziba Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się w Starym Brześciu 23. Siedziba oznaczona jest nazwą na znaku przed wjazdem do siedziby. Ze względu na zabytkowy charakter budynku pomieszczenia oraz toaleta nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i nie ma ani podjazdu i windy. Przed budynkiem znajdują się schody i w razie potrzeby funkcjonariusze udzielają pomocy w wprowadzeniu osób z problemami ruchowymi. W razie potrzeby istnieje możliwość kontaktu z osobą odpowiedzialną i załatwienia sprawy w miejscu przebywania osób z niepełnosprawnościami. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie.

Przed budynkiem znajduje się duży plac tylko wykorzystywany przez funkcjonariuszy i nie ma problemów z zaparkowaniem pojazdu, jednak nie ma wyznaczonego specjalnie miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Siedziba Komisariatu Policji w Kowalu, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ulicy Matejki 10 w Kowalu. Siedziba oznaczona jest nazwą na siedzibie. Pomieszczenia w budynku oraz toaleta nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i nie ma ani podjazdu i windy. Przed budynkiem znajdują się schody i w razie potrzeby funkcjonariusze udzielają pomocy w wprowadzeniu osób z problemami ruchowymi. W razie potrzeby istnieje możliwość kontaktu z osobą odpowiedzialną i załatwienia sprawy w miejscu przebywania osób z niepełnosprawnościami. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne, jednak nie ma wyznaczonego specjalnie miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Pliki do pobrania

  • 16.02 KB
    Wersja Planu działań KWP w Bydgoszczy na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • 4 MB
    Plan działań KWP w Bydgoszczy na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami