STATUS PRAWNY

Status prawny

Data publikacji 15.12.2022

1. Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku (Dziennik Ustaw z 2017, pozycja 2067) organem administracji rządowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

1.     Wojewoda Kujawsko-Pomorski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy działający w imieniu własnym w sprawach:

a.     wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

b.     wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,

2.     komendant powiatowy (miejski) Policji,

3.     komendant komisariatu Policji.

 

2. Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ustępie 1 punktach 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy realizuje zadania określone w ustawach.

                                                                                                                                    

Komendanta powiatowego(miejskiego) Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty .

Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, powołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. W razie zwolnienia stanowiska komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, komendant wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Policji a organami wyższego stopnia są:

w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - komendant wojewódzki Policji

w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji - Komendant Główny Policji.

 

Koszty związane z funkcjonowaniem Policji są pokrywane z budżetu państwa.

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony